messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
verified_user นโยบาย-ยุทธศาสร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรม จนรีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แนวทางการพัฒนาการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย