messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
dashboard แผนงาน-โครงการสำคัญ
แผนงาน
สรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงาน/ชื่อโครงการ จำนวนเงิน (บาท) แผนงานบริหารงานทั่วไป 1. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/อบต. 30,000.00 2. โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ประจำปี 2561 250,000.00 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561 10,000.00 2. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 350,000.00 3. โครงการบริหารงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2561 21,000.00 1. โครงการดำเนินงานศูนย์ประสานและบริการข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย 8,000.00 1. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจัดงานรัฐพิธีและการปกป้องสถาบัน 25,000.00 สำคัญของชาติ ประจำปี 2561 1. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี ประจำปี 2561 10,000.00 2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปี 2561 100,000.00 แผนงานการศึกษา 1. โครงการอบรมการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก 10,000.00 2. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000.00 3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น 10,000.00 4. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน 10,000.00 5. โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000.00 6. โครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชน น้อมนำแนวคิดวิถีพอเพียง 10,000.00 7. โครงการอบรมมารยาทและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทย 10,000.00 8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 699,600.00 1.ค่าอาหารกลางวัน - ค่าอาหารกลางวัน ศพด. โรงเรียนเชิงคีรี จำนวน 35 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน - ค่าอาหารกลางวัน ศพด. โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า จำนวน 31 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน - ค่าอาหารกลางวัน ศพด. โรงเรียนวังโคนเปือย จำนวน 20 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน - ค่าอาหารกลางวัน ศพด. วังตะแบก จำนวน 20 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน 2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.โรงเรียนเชิงคีรี จำนวน 35 คนๆละ 1,700 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า จำนวน 31 คนๆละ 1,700 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย จำนวน 20 คนๆละ 1,700 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.วังตะแบก จำนวน 20 คนๆละ 1,700 บาท 1. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ลานหอย 30,000.00 2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง 1,372,000.00 - โรงเรียนเชิงคีรี จำนวน 95 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน - โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า จำนวน 105 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน - โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย จำนวน 143 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน แผนงานสาธารณสุข 1. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยกิจกรรมเหล่ากาชาด 4,000.00 บริจาคโลหิต และสาธารณกุศล 1. โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.00 2. โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก 100,000.00 3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 20,000.00 แผนงานเคหะและชุมชน 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกระพี้ ซอย 3 หมู่ที่ 3 274,000.00 - ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกระพี้ ซอย 3 ความยาว 131.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมหูช้างไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร ยาว 5.00 เมตร 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกน้ำลาด - เขาหลวง หมู่ที่ 6 364,000.00 - ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกน้ำลาด – เขาหลวง ความยาว 180.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 7 335,000.00 - ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุดมสุข ความยาว 170.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร ยาว 5.00 เมตร 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพิสมัย หมู่ที่ 10 257,000.00 - ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพิสมัย ความยาว 130.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. 1. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 100,000.00 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน 20,000.00 2. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 10,000.00 3. โครงการฝึกอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 30,000.00 4. โครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง 75,000.00 5. โครงการสงกรานต์ไทย ปลอดภัยมั่นใจทุกเส้นทาง 55,000.00 6. โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียนปลอดอัคคีภัย 30,000.00 7. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 30,000.00 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 2. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ 100,000.00 3. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เด็กและเยาวชน 30,000.00 4. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคี คัพ 30,000.00 5. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 20,000.00 อำเภอบ้านด่านลานหอยและจังหวัดสุโขทัย 1. โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน 30,000.00 2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 35,000.00 3. โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นการแห่ชูชกหรือไอ้ห้าว เนื่องในเทศกาลออกพรรษา 80,000.00 4. โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ 40,000.00 5. โครงการอบรมพุทธบุตร เยาวชนตำบลลานหอย 10,000.00 6. โครงการอบรมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 20,000.00 7. โครงการประเพณีสงกรานต์สำราญใจ 50,000.00 8. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยเพื่อร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง 40,000.00 เผาเทียนเล่นไฟ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย 1. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยเพื่อจัดงานบวงสรวงพระแม่ย่า 25,000.00 และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน(บ้านพักสรรพสามิตเดิม) 200,000.00 แผนงานการเกษตร 1. โครงการปลุกกล้วยหอมทองอินทรีย์ 10,000.00 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชน 10,000.00 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค 10,000.00 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 300,000.00 - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 0.40 เมตร ยาว 115 เมตร - ก่อสร้างบ่อดักขยะ คสล. 1. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 320,000.00 - (คลองกะพงหลังวัดหนองเฒ่า) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. จำนวน 1 แห่ง บริเวณรางระบายน้ำ คอนกรีต ยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 1. โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองกะพง 100,000.00 - ปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองกะพง (ผันน้ำเข้าสระประปา) หมู่ที่ 5 - ดาดคอนกรีตผนังคลองบริเวณหน้าและหลังฝาย 1. โครงการปรับปรุงคลองมะค่า หมู่ที่ 9 100,000.00 - ปรับปรุงคลองมะค่า หมู่ที่ 9 กำจัดวัชพืชและลอกดินเลน ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร - ปรับแต่งคันคลอง ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 1. โครงการคืนปลาให้น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ 3,000.00 2. โครงการร่วมใจปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน 3,000.00 3. โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 30,000.00 แผนงานงบกลาง 1. โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 4,500,000.00 2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 1,600,000.00 3. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 60,000.00

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย