ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการปรับ/ปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่ 3,5,6,7,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง