ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ เพื่อใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง