ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม ( นม ) พลาสเจอร์ไรส์และยูเอชทีสำหรับปิดภาคเรียน สำหรับ ศพด. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง