ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำตรายางชื่อ จำนวน 3 อัน ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง