ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องเขียน ตาโครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชน น้อมนำแนวคิดวิถีพอเพียง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง