ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง