ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0050 ตามโครงการสำรวจ/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง