ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0062 ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง