ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง