ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดคลองปลายนา หมูที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง