ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ จุดบริเวณบ้านนายภิรมย์ เกิดจรัสหมู่ที่ 10 ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง