องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
account_box คณะผู้บริหาร
นายประกอบ ค้อมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
โทร : 084-620-6555
นายอมรเทพ แก้วถึง
รองนายก อบต.ลานหอย คนที่ 1
โทร : 087-48658059
นายสนอง เข็มวง
รองนายก อบต.ลานหอย คนที่ 2
โทร : 099-171-6794
นายฉวี เกาะกิ่ง
เลขานุการนายก อบต.ลานหอย
โทร : 083-621-0748
นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 081-7864802
นางสาวจินตนา พุ่มทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 080-1177830
account_box นักบริหารงานท้องถิ่น
(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 08-1786-4802
(นางสาวจินตนา พุ่มทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 08-0117-7830
account_box สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมศักดิ์ เวียนระวัง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
โทร : 066-145-3553
นางนวลละออ บุญคล่ำ
รองประธานสภา อบต.ลานหอย
โทร : 087-729-1949
นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย (ปลัด อบต.)
โทร : 081-786-4802
นางนวลละออ บุญคล่ำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
โทร : 087-729-1949
นายมานิตย์ ทองกล่ำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
โทร : 080-346-1789
นายมานิตย์ อินกรัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
โทร : 096-907-3216
นายสมศักดิ์ เวียนระวัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
โทร : 066-145-3553
นางสมถวิล นาทองถม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
โทร : 064-005-5982
นายสังข์ คงทัศน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
โทร : 083-170-1108
account_box สำนักปลัด
(นางสาวสายพิณ พุ่มกลัด)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 08-9565-0661
(นายมณตรา หนูหริ่ง)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 09-0696-3906
(นายประวิทย์ มากอยู่)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 09-0696-3906
(นางสาวสุภาภรณ์ เข็มคง )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 08-0689-4240
(นางจำรอง สุวรรณรัตน์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 08-8905-5771
(นางสาวเพชรรัตน์ ยอดทัพ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 08-3628-0999
(นายธงชัย คล่ำคง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 06-4061-6125
(นายชัยณรงค์ ทั่งโต)
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 08-0506-1478
(นายจิรศักดิ์ เสาแบน)
คนงาน
โทร : 08-9559-2484
(นายสุทัศน์ พึ่งพัก)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08-1045-8654
นางสาววารี เรือนเดื่อ
จ้างเหมาบริการ
โทร : 089-6971648
account_box กองคลัง
(นางจิตรดา เพริ้งจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 08-1038-9540
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
โทร : -
นางสาวพรพรรณ โยธานันท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 061-2415474
(นางทัศนีย์ บูรณศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 08-6202-9736
(นางปิยะนัน เข็มวง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 08-3877-6083
(นางสาวสุวิมล อินไชย)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08-2397-7281
(นายณัฐวุฒิ เผือกเปีย)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08-8904-6186
account_box กองช่าง
นายประวิทย์ มากอยู่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09-41781993
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
โทร : -
(นายธรรมนูญ จันทร์เทศ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 08-9707-3577
(นายสุเมธ พึ่งพัก)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09-6068-8949
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวจินตนา พุ่มทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 080-1177830
(นางสมหมาย เจริญผล)
ครู (คศ.2)
โทร : 09-0913-0050
(นางยุพิน ชำนินอก)
ครู (คศ.1)
โทร : 09-5845-0991
(นางธมลวรรณ คงดวน)
ครู (คศ.1)
โทร : 09-4724-7609
(นางสาวกัญญารัตน์ คำทอง)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 09-6486-4978
(นางสาวสุภัสสร ยอดทัพ)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 09-6879-3609
(นางสาวกัญญารัตน์ ไล้สม)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09-6456-5184
นางสาวเดือนเพ็ญ เข็มวง
จ้างเหมาบริการ
โทร : 091-7624123
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสิริประภา ฟองสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 088-1456643
นางสาวสิริประภา ฟองสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 088-1456643
นายอดิเรก พรมมี
จ้างเหมาบริการ
โทร : 083-1663717
นายทรงวุฒิ อ่วมปิ่น
จ้างเหมาบริการ
โทร : 089-6169271
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทร : -


× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย