messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
account_box สำนักปลัด
(นางสาวสายพิณ พุ่มกลัด)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 08-9565-0661
(นายมณตรา หนูหริ่ง)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 09-0696-3906
(นายประวิทย์ มากอยู่)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 09-0696-3906
(นางสาวสุภาภรณ์ เข็มคง )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 08-0689-4240
(นางจำรอง สุวรรณรัตน์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 08-8905-5771
(นางสาวเพชรรัตน์ ยอดทัพ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 08-3628-0999
(นายธงชัย คล่ำคง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 06-4061-6125
(นายชัยณรงค์ ทั่งโต)
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 08-0506-1478
(นายจิรศักดิ์ เสาแบน)
คนงาน
โทร : 08-9559-2484
(นายสุทัศน์ พึ่งพัก)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08-1045-8654
นางสาววารี เรือนเดื่อ
จ้างเหมาบริการ
โทร : 089-6971648

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย