messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีเพื่อแสดงผลการดำเนินการตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2565 ( แก้ไข ครั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประชาสัมพันธ์แสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประชาสัมพันธ์แสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย